inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Beste bezoekers

Zijn jullie nog op zoek naar een (nieuwe) school voor jullie kapoen? Dan hebben jullie geluk!
In onze school zijn er in elke klas nog een aantal plaatsen vrij.
Voor meer informatie klik hier of bel naar 03/480.05.69.

Een woordje van de directie

Beste ouders

Tijdens de voorbije schooljaren werd de visie van onze school afgestemd op de visie van onze Scholengroep. De baselines van de Fluxusvisie werden vertaald binnen onze schoolwerking en bleken reeds grotendeels ook de bouwstenen van onze eigen schoolvisie te zijn.

Onze school wil kinderen optimale vormingskansen bieden en ze begeleiden, zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkige, positief en kritisch denkende jongeren, die grenzen waarderen als waardevol, maar deze samen durven verleggen om te komen tot vernieuwing.

Om de eindtermen, die voor alle scholen werden uitgeschreven, te bereiken, hanteren we coöperatieve werkvormen waarbinnen elk kind op zijn of haar tempo kan ontwikkelen. We willen dat onze leerlingen met een open blik naar zichzelf kijken en de wereld, zodat ze kunnen leren van hun eigen fouten, en vooral trots zijn op datgene dat ze hebben verwezenlijkt. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat ze openstaan voor nieuwe ideeën en mensen. Recente leerboeken en schriften, in combinatie met allerlei mediatechnieken en onderwijsleermiddelen,  worden hierbij gebruikt.

Binnen onze schoolvisie menen we dat expressie, creativiteit, oplossingsgericht denken, sociale vaardigheden zoals samenwerking en respect, van alle tijden zijn en moeten blijven. Onderwijs vormt het fundament van de ontwikkeling van het bewustzijn, dat begint bij de peuter en dat na een lange schoolloopbaan waardige volwassenen aflevert. Door dat fundament te versmallen tot enkel het cognitieve, ontneem je kinderen de mogelijkheid om uit te groeien tot uitgebalanceerde volwassenen. We vinden geen meerwaarde in  een competitieve ik-maatschappij, want mensen hebben elkaar nodig om de samenleving menswaardig en leefbaar te houden. Om die reden kiezen wij voor het ontwikkelen van de totale mens in plaats van het behalen van enkel  cognitieve leerdoelen.

De mens die in zijn totale wezen is ontwikkeld, beschikt over de veerkracht om veranderingen in het maatschappelijk leven te aanvaarden, in te bouwen en naar waarde te schatten.

We willen onze leerlingen dan ook vormen tot kritische denkers, die de maatschappij beïnvloeden op een positieve manier en leggen daarbij de klemtoon op zowel de mens als individu, als op de mens als lid van de gemeenschap. Een harmonische wisselwerking is hier onontbeerlijk om te komen tot een rijker zelfbewustzijn, wat kansen biedt om zich ten opzichte van zichzelf en het maatschappelijk gebeuren kritisch op te stellen en geleidelijk aan ook om aan deze maatschappelijke werkelijkheid te participeren. Ze biedt tevens kansen om weerbaarheid en zelfredzaamheid op te bouwen en om van jongs af aan te leren om in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen. We willen dan ook onze leerlingen stimuleren om standpunten in te nemen en te durven kiezen voor hun eigen weg.

Onze school wil hierbij graag openstaan voor maatschappelijke ongelijkheden en zo aan alle leerlingen gelijke onderwijskansen bieden.

Pedagogisch project van het GO!, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ( PPGO) vertaald naar onze school:

Onze school Het Molentje:

Elke school in Vlaanderen is gebonden aan de eindtermen, uitgeschreven door het departement onderwijs. Om deze eindtermen te behalen zijn de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en de leerplandoelen voor het lager onderwijs uitgeschreven. Zo wordt een verticale lijn gerealiseerd van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Wat betreft leerinhouden vindt men hier een gelijkheid tussen de verschillende onderwijsnetten.

Bij de visie op onderwijs en  de manier van “school maken” zijn er een aantal doelstellingen waarop het GO! zijn fundamenten bouwt.

Graag hier een overzicht:

 • Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Dit wil zeggen dat iedereen, ongeacht zijn of haar culturele, maatschappelijke, filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij welkom is in onze school.
 • Binnen het PPGO onderschrijven we de Universele Rechten van de Mens en vooral de Universele Rechten van het Kind.
 • Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind. Deze ontwikkeling leidt niet tot nivellering en veralgemening, maar tot verscheidenheid in de ontwikkeling op grond van eigen aard en bekwaamheid, waarbij iedereen aangepaste pedagogisch-didactische hulp krijgt, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële achtergrond.
 • Het PPGO streeft de totale ontwikkeling na van elk kind, namelijk kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling, attitudevorming met bijzondere aandacht voor kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving.
 • Het PPGO opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen., waarbij samen leren samenleven een belangrijk aandeel heeft. Er wordt gericht gewerkt naar actief burgerschap.
 • In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren legt het PPGO de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
 • De scholen van het GO! zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen , waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en de uitvoering van de eindbeslissingen.  Onze school organiseert zo de leerlingenraad, de Groene Ridders, e.a.
 • Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO!. Deze waarden concretiseert onze school via de oudervereniging ( VZW Het Molentje Bruist), de schoolraad, het pedagogisch college en de verschillende werkgroepen waaraan onze leerkrachten en ouders participeren.

Het nastreven van bovengenoemde doelstellingen gebeurt vanuit een duidelijke onderwijsvisie waarbinnen we volgende attitudes aanleren:

 • Het fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen.
 • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, maar mét belangstelling en respect voor ieders mening.
 • Het mondig zijn, zodat men ideeën aan de medemens helder en juist kan vertolken.
 • Het intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor ontwikkeling en vorming.
 • Het getuigen van emotionele, ethische en morele bewogenheid.
 • Het oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
 • Het openstaan voor wetenschappelijk onderzoek.
 • De gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.
 • Samen leren samenleven.

De schoolvisie en beleidsvoering  van Basisschool Het Molentje zijn afgestemd op bovengenoemde doelstellingen en onderwijsvisie.

Griet Rossau

Directie

Leren is leuk!

Leuk ingerichte klasjes

Leuk en creatief ingerichte klasjes waar het talent van ieder kind de kans krijgt te ontwikkelen.

Brede basisvorming

Via diverse werkvormen, aangepaste differentiatie en individuele begeleiding van de leerlingen, proberen we ieder kind een zo breed mogelijke basisvorming te geven.

Creatief en digitaal

We hebben zowel aandacht voor kennis als voor creatieve, sportieve en digitale vaardigheden.

Respect

Respectvol omgaan met elkaar vormt de rode draad doorheen onze school.

Taalvaardigheid

Wij schenken extra veel aandacht aan taalverwerving. Daarom laten wij vanaf de derde kleuterklas onze kinderen genieten van korte Franse lesjes.

Leeruitstappen

Vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar maken de leerlingen geregeld leeruitstappen van 1 of meerdere dagen.

Over het Molentje

Bij inschrijving in onze school maken de ouders een keuze. Op het einde van elk schooljaar kan de keuze nog aangepast worden. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de leerkracht of directie. Het bekomen van vrijstelling wordt besproken met de directie.

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school geeft een gespecialiseerde leerkracht de LO-lessen. In de lagere school wordt er turnkledij gevraagd: een donkere turnbroek, een T-shirt van de school (€8 – op het secretariaat) en turnpantoffels. Alle kinderen turnen mee. Alleen om medische redenen, geattesteerd door een dokter, kan een vrijstelling toegestaan worden.

Zwemmen

Onze kinderen gaan vanaf het eerste leerjaar zwemmen in de “Waterperels” te Lier. Zwemmen maakt deel uit van het verplichte lessenpakket. Vrijstelling kan alleen toegestaan worden mits doktersbewijs. In het zesde leerjaar is de zwembeurt gratis. Voor de andere leerjaren gebeurt de verrekening via de maximumfactuur.

Deze wordt georganiseerd door de stad Lier (info: Moevement, Aarschotsesteenweg 1. Tel: 03/480.36.30). De leerlingen van Het Molentje gaan naar Kadee Lisp. Zij worden opgehaald en afgezet door de bus van de opvangdienst.

Meer informatie over het inschrijven van uw kind?

Enkele van onze klasleerkrachten

Tinnie Van Goubergen

K1c

Lisa Segers

K3c

Sofie Blommaert

L4b

Gieljan Smits

L6c

Bekijk ons volledig schoolteam