Algemene informatie schooljaar 2020 – 2021

Aanvang van de lessen

dinsdag 1 september 2020

Schooluren

(zie lesuren)

Voor- en naschoolse opvang

Deze wordt georganiseerd door de stad Lier. (info: Moevement, Aarschotsesteenweg 1. Tel: 03/480.36.30)
De leerlingen van Het Molentje gaan naar Kadee Lisp. Zij worden opgehaald en afgezet door de bus van de opvangdienst.

Zwemmen

Onze kinderen gaan vanaf het eerste leerjaar zwemmen in de “Waterperels” te Lier.
Zwemmen maakt deel uit van het verplichte lessenpakket. Vrijstelling kan alleen toegestaan worden mits doktersbewijs.
In het zesde leerjaar is de zwembeurt gratis. Voor de andere leerjaren gebeurt de verrekening via de maximumfactuur.

Verzekering

Onze kinderen zijn gratis verzekerd voor lichamelijk letsel opgelopen in de school of op weg van en naar school.
De verzekering komt niet tussenbeide voor stoffelijke schade.
Materiële schade die door kinderen met opzet wordt veroorzaakt, zal aan de ouders doorgerekend worden.
Een extra verzekering BA voor de weg van en naar school, werd door Scholengroep Fluxus voor alle kinderen afgesloten.

Mededelingen

Algemene mededelingen voor alle ouders en specifieke voor 1 klas worden verstuurd via het online platform hetmolentje.smartschool.be.
Ouders die niet beschikken over internet, krijgen een papieren versie.
Soms kan het niet anders dan een bericht op papier mee te geven met de leerlingen.

Levensbeschouwelijke vakken

Bij inschrijving in onze school maken de ouders een keuze.
Twee weken voor het einde van elk schooljaar kan de keuze nog veranderd worden. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de leerkracht of directie. Het bekomen van vrijstelling wordt besproken met de directie.

Lichamelijke opvoeding

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school geeft een gespecialiseerde leerkracht de LO-lessen. In de lagere school wordt er turnkledij gevraagd: een donkere turnbroek, een T-shirt van de school (€8 – op het secretariaat) en turnpantoffels.
Alle kinderen turnen mee. Alleen om medische redenen, geattesteerd door een dokter, kan een vrijstelling toegestaan worden.

Medisch schooltoezicht

Gebeurt door het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Afwezigheden

Voor leerplichtige leerlingen  moeten vanaf 1 september alle afwezigheden gewettigd zijn. Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dit kan max. 4 keer per jaar. (Opgelet! vrij, zat, zon, ma, di = 5 dagen en kan dus niet!)
Vanaf de vijfde afwezigheid, ook al is het maar voor 1 dag, is een doktersattest vereist.

Vanaf 1 september 2020 moeten 5-jarige kleuters minstens 290 halve dagen aanwezig zijn op school.

Refter

Wij zijn een MOS-school (milieuzorg op school). Daarom brengen de kinderen een brooddoos mee, zonder aluminiumfolie of plastic, en een stevige goed hersluitbare drinkbus.

Vergoeding voor verblijf in de refter:

  • verblijf zonder verbruik: € 0,5 (eigen boterhammen, eigen drank)
  • verblijf + verbruik van een frisse drank: € 0,5 per flesje (water, melk) – eigen boterhammen
  • verblijf + thee in koude wintermaanden: € 0,5
  • verblijf + verse soep: € 1
  • De betaling gebeurt via factuur na verbruik.

Gezonde school

Als tussendoortje brengen wij mee:

  • Fruit, droge koek of boterham met beleg. Donderdag is onze verplichte fruitdag.
  • Vanaf oktober krijgen de kinderen op woensdag een stukje fruit of groente gratis.
  • Wij drinken water of melk in de refter of op de speelplaats.
  • In de klas mag er altijd water gedronken worden.

Bijdrageregeling (via de maximumfactuur)

Kleuterschool: € 45
Lagere school: € 90
GWP’s in lagere school over zes jaar: max. € 445

Rapporten

Wordt meegedeeld in de kalender

Vakantieregeling

Vroeger op vakantie vertrekken en later op school toekomen na een vakantie kunnen we niet toestaan. Dit wordt genoteerd als onwettig afwezig.
Doktersbriefjes met de notatie “dixit” (= beweert de patiënt) worden niet aanvaard.

Verder nog …

Elk jaar verliezen kinderen kledij en schoolmateriaal. Zorg dat alle zaken zoveel mogelijk getekend worden, zo zijn ze ook gemakkelijker terug te vinden.